Srpnové změny na českých silnicích

Od 1. srpna 2011 nabývají účinnosti změny v zákoně o silničním provozu. Ve zkratce se jedná o následující:

povinné požívání oděvů s retroreflexními prvky při nouzovém stání, kontroly technického stavu vozidel v provozu (prozatím chybí vyhláška MD), provoz vozidel v zimním období a zimní výbava (účinné až od 1. listopadu 2011), opatření proti „tajným závodům“ v provozu na pozemních komunikacích, parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením (prozatím chybí vyhláška MD), měření rychlosti vozidel obecní policií. Detaily k jednotlivým změnám najdete přímo v článku.

 

· Povinné používání oděvů s retroreflexními prvky při nouzovém stání

Od 1. srpna 2011 zákon stanoví řidiči povinnost mít na sobě oděvní doplňky s označením z retroreflexního materiálu stanovené prováděcím právním předpisem podle § 56 odst. 8, nachází-li se mimo vozidlo na pozemní komunikaci mimo obec v souvislosti s nouzovým stáním; to neplatí pro řidiče motocyklu, mopedu a nemotorového vozidla. Oděvním doplňkem se rozumí buď šle oranžové nebo žluté barvy doplněné pruhy z retroreflexního materiálu, nebo vesta oranžové nebo žluté barvy doplněná pruhy z retroreflexního materiálu, jak je vymezuje vyhláška č. 30/2001 Sb. Na jiné osoby než řidič se uvedená povinnost nevztahuje, a to ani v případě, kdy řidič asistují při opravě vozidla.

· Kontroly technického stavu vozidel v provozu

Od 1. srpna 2011 se do zákona o silničním provozu (§ 6a) doplňují podmínky pro provádění kontroly technického stavu vozidla v provozu. Řidič bude mj. povinen na výzvu policisty zajet k zařízení pro provedení kontroly technického stavu, pokud zajížďka, včetně cesty zpět, není delší než 8 km. Zjistí-li se při kontrole technického stavu vážná nebo nebezpečná závada, bude řidič povinen uhradit náklady na provedení kontroly technického stavu.

Způsob provádění kontroly technického stavu a způsob stanovení nákladů na provedení této kontroly má stanovit až vyhlášky MD, která dosud nebyla vydána.

· Provoz vozidel v zimním období a zimní výbava

Od 1. listopadu 2011 se zavádí (§ 40a) povinné používání zimních pneumatik na všech druzích pozemních komunikací pro vozidla kategorií M a N, a to v období od 1. listopadu do 31. března za podmínky, že

a) na pozemní komunikaci se nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo

b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza.

U motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3 500 kg budou tyto pneumatiky povinné na všech kolech a hloubka dezénu jejich hlavních dezénových drážek nebo zářezů musí činit nejméně 4 mm. U motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3 500 kg budou tyto pneumatiky povinné na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly a hloubka dezénu jejich hlavních dezénových drážek nebo zářezů musí činit nejméně 6 mm.

Zimními pneumatikami se rozumí pneumatiky, na jejichž bočnici je vyznačeno označení „M+S“, „M.S“, „M/S“ nebo „MS“, či terénní pneumatiky.

Povinnost se nevztahuje na případy nouzového dojetí s rezervní pneumatikou.

· Opatření proti „tajným závodům“ v provozu na pozemních komunikacích

Od 1. srpna 2011 se nově stanoví (§ 47a), že řidič nesmí na dálnici, silnici a místní komunikaci použít vozidlo k účasti na sportovních a podobných akcích, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost silničního provozu, nejde-li o akce pořádané v souladu s rozhodnutím příslušného správního úřadu o zvláštním užívání pozemní komunikace. Pojme-li policista důvodné podezření, že řidič uvedený zákaz nerespektuje, bude podle § 118a oprávněn mu zabránit v další jízdě a zajistit jeho vozidlo, a to až na dobu 48 hodin.

· Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením

Od 1. srpna 2011 se pro osoby se zdravotním postižením zavádí (§ 67) nový druh parkovacího průkazu, který nahradí dosavadní označení O1 se symbolem  invalidního vozíku. Doklad bude vystaven přímo na jméno konkrétního oprávněného držitele a bude odpovídat doporučenému vzoru podle Evropské unie (podle doporučení Rady 98/376/EHS), čímž bude použitelný i v ostatních členských státech Evropské unie. Držitelé dosavadních označení O 1 mohou tato označení využívat do ukončení jeho platnosti, nejpozději však do 31. prosince 2012. Obecní úřad obce s rozšířenou působností jim na žádost vydá nový parkovací průkaz do 31. prosince 2012. Vzor nové parkovací karty by měla stanovit vyhláška MD, která dosud nebyla vydána.

· Měření rychlosti vozidel obecní policií

Od 1. srpna 2011 se zrušuje povinnost, aby místo či úsek, kde obecní policie měří rychlost vozidel, bylo povinně označeno dopravními značkami „MĚŘENÍ RYCHLOSTI“ a „KONEC MĚŘENÍ RYCHLOSTI“ (§ 79a). Značkou nebudou muset být označeny ani stacionární automatizované radary. Vyhláška MD upravující značky k měření rychlosti se však dosud nezměnila.

2. Povinné výměny řidičských průkazů

Od 1. srpna 2011 se mění lhůty povinných výměn řidičských průkazů vydaných před 1. květnem 2004. Konkrétně nově platí, že řidičské průkazy vydané

a) od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2012 (což v tomto případě znamená zkrácení jejich platnosti oproti dosavadní úpravě o 1 rok),

b) od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013.

3. Změny v úpravě správního trestání (tj. přestupků a jiných správních deliktů)

Od 1. srpna 2011 dochází k přesunu skutkových podstat přestupků do § 125c zákona o silničním provozu. Ve skutečnosti se však jak vymezení skutkových podstat přestupků, tak i sankce oproti dosavadní úpravě podle § 22 zákona o přestupcích mění pouze minimálně.

4. Změny v úpravě bodového hodnocení řidičů

Od 1. srpna 2011 nastávají největší změny v systému bodového hodnocení řidičů od jeho zavedení v r. 2006. Pro tyto změny je charakteristické výrazné zmírnění podmínek pro zaznamenávání bodů řidičům oproti dosavadní právní úpravě. Nově se rovněž nebudou sčítat body za více přestupků projednávaných ve společném řízení.

Nově se také každý řidič žádající o vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů bude muset povinně podrobit dopravně psychologickému vyšetření (§ 87a).

 


Porušení předpisů o provozu

na pozemních komunikacích

Počet bodů

řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem

7

odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření podle jiného právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví

7

způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby

7

neprodlené nezastavení vozidla účastníka dopravní nehody nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci

7

při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno

7

vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno

7

neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo ohrožením života

7

předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno

7

řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz

7

řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích

5

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km.h-1 a více v obci nebo o 50 km.h-1 a více mimo obec

5

nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu

5

ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého

5

ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání

5

při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky

4

nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě

4

překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o 20 % a více nebo nedodržení bezpečnostní přestávky o 33 % a více podle jiných právních předpisů

4

řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění

4

porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6

4

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km.h-1 a více v obci nebo o 30 km.h-1 a více mimo obec

3

nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit

3

překročení povolených hodnot stanovených jiným právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle jiného právního předpisu

3

řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče

3

porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu

3

neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil

2

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o více než 5 km.h-1 a méně než 20 km.h-1 v obci nebo o více než 10 km.h-1 a méně než 30 km.h-1 mimo obec

2

držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla

2

Zdroj: ŽENA V AUTĚ